Tarieven


Vergoede zorg

– Kinderen tot 18 jaar
Sinds januari 2015 valt vergoeding van alle jeugdzorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar, maar onder die van de gemeenten. Dit geldt ook voor de hulpverlening binnen de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ).

Wij hebben een contract afgesloten met de volgende 10 gemeenten in de regio Haaglanden: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Den Haag, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer (mocht de gemeente waarin u woonachtig bent hier niet bij staan, dan bent u natuurlijk alsnog welkom bij Buutvrij Psychologen, maar wordt de zorg niet vergoed).

Om voor vergoeding vanuit uw gemeente in aanmerking te komen is een verwijzing van een huisarts of een andere wettelijke verwijzer nodig (o.a. medisch specialist, jeugdarts, kinderrechter). Op de verwijzing dient specifiek verwezen te worden naar de Generalistische Basis GGZ én benoemd te worden op welk gebied er zorgen/klachten zijn. Er dient (een vermoeden van) een stoornis aanwezig te zijn. Indien de verwijzing klopt, dan wordt er een maximum aantal minuten hulpverlening vergoed. Dit geldt zowel voor directe gesprekstijd als voor (indirecte) administratietijd. In de praktijk komt dit neer op ongeveer 15 gesprekken.

Mochten er méér gesprekken nodig zijn dan door de gemeente vergoed wordt binnen de Generalistische Basis GGZ dan hanteren wij het tarief passend bij niet-vergoede zorg (zie hieronder) en is het aan jullie de keuze om de behandeling al dan niet voort te zetten. Ook kan het zo zijn dat wij jullie dan doorverwijzen naar de Specialistische GGZ.

– Volwassenen vanaf 18 jaar
Volwassenen vanaf 18 jaar hebben vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het eigen risico (in 2022 & 2023: € 385,00). Wij hebben géén contract met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat u zelf voor de betaling van de hulpverlening zorg dient te dragen. De factuur kunt u indienen bij u zorgverzekeraar, waarna u hiervoor (een gedeeltelijke) vergoeding ontvangt.

Per 1 januari 2022 is de bekostiging van trajecten in de volwassen GGZ er anders uit gaan zien, namelijk volgens het Zorgprestatiemodel. Je kunt hierover meer lezen op https://www.zorgprestatiemodel.nl/. Je ontvangt maandelijks facturen die je kunt indienen bij je zorgverzekering.

Per 1 januari 2022 is het verplicht om te werken met Zorgvraagtypering. Aan de hand van de vragenlijst HONOS+ wordt een inschatting gemaakt van de zwaarte van de problematiek. Het betreft een momentopname van de zorgvraag van een cliënt. Deze kan in de loop van de behandeling veranderen en worden bijgesteld. Met zorgvraagtypering kan mede bepaald worden wat gepaste en doelmatige zorg is. De zorgzwaarte wordt op de factuur vermeld en aan de Nederlands Zorgautoriteit (NzA) aangeleverd.

Niet-vergoede zorg

In overige situaties kan vanzelfsprekend eveneens hulp verleend worden, maar dan worden de kosten niet vergoed. Dit zijn zogenaamde OVP-consulten (Overig Product). Per 1 januari 2023 hanteren wij een tarief van € 112,- per uur. Dit geldt zowel voor directe gesprekstijd als voor (indirecte) administratietijd. Dit tarief is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Mocht het gesprek langer duren, dan wordt dit uurtarief vanzelfsprekend naar rato in rekening gebracht. Stel dat uw consult 75 minuten duurt dan wordt € 140,- gefactureerd. De facturen van de hulpverlening zullen maandelijks aan u gestuurd worden. Het is niet mogelijk deze facturen in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Verhindering

Wanneer u bij verhindering een afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt, dan wordt het consult niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur of niet verschijnen bij de afspraak wordt het volledige bedrag bij u in rekening gebracht.

Buutvrij Psychologen 2018